Chata Arnika - Mariánská

Smluvní, platební a stornovací podmínky, ubytovací řád

Smluvní a platební podmínky

 • Po obdržení objednávky od zákazníka ubytovatel termín předběžně rezervuje.
 • K závazné rezervaci dojde po obdržení zálohy (50 % z celkové ceny pobytu) na účet ubytovatele. Sdělení o závazné rezervaci bude zasláno potvrzujícím e-mailem.
 • Doplatek ceny zákazník zašle na účet ubytovatele dle pokynů 7 dní před nástupem na pobyt.
 • Pokud nebude záloha zaplacena do termínu uvedeném v pokynech k zaplacení zálohy (splatnost 7 dní), předběžná rezervace se ruší.
 • Uhrazením zálohy, nebo převzetím klíče od pokoje, zákazník potvrzuje, že se seznámil s rozsahem služeb, cenou, smluvními, platebními a stornovacími podmínkami a s ubytovacím řádem.
 • Uhrazením zálohy dává zákazník souhlas s výše uvedeným.
 • Záloha se neplatí, pokud je od objednávky do nástupu ubytování doba kratší než 5 dní.
 • V případě, že zákazník rezervaci zruší, bude mu záloha vrácena po odečtení stornopoplatků, viz stornovací podmínky níže.
 • Platné ceny jsou uvedeny na internetových stránkách penzionu Horská chata Arnika - www.chata-arnika-marianska.cz.
 • Cena zahrnuje pronájem pokoje s příslušenstvím, dodávku běžného množství el. proudu, teplé a studené vody, provedení závěrečného úklidu, lůžkoviny, ručníky, toaletní potřeby (WC), parkování auta na vyhrazeném místě a závěrečný úklid. Cena nezahrnuje pojištění, dopravu ani stravování.

Stornovací podmínky

Poplatky za zrušení rezervace ze strany zákazníka

počet dní před začátkem pobytu

storno poplatek

20 a více

10 % ze složené zálohy

19 – 14 dní

35 % ze složené zálohy

13 - 7 dní

50 % ze složené zálohy

6 - 3 dny

80 % ze složené zálohy

2 - 0 dny

100 % ze složené zálohy

 • Ubytovatel je povinen v případě storna provést vyúčtování a nejpozději do 30 kalendářních dnů vrátit zálohu, ze které budou odečteny stornovací poplatky.
 • Ke zrušení pobytu ze strany ubytovatele může dojít v případech, kdy není možné zajistit pobyt v důsledku událostí, kupříkladu živelné pohromy, katastrofy a jiné nenadálé události, které nebylo možné při uzavírání smlouvy předpokládat. U výše uvedených případů se zákazníkovi nabídne jiný termín.
 • Pokud zákazník náhradní termín neakceptuje, nebo adekvátní náhradní termín není k dispozici, bude mu neprodleně vrácena uhrazená částka v plné výši. Zákazník nemá právo požadovat další náhrady.

Ubytovací řád

 • Host při nástupu předloží osobní doklady k zapsání do domovní knihy a zaplatí za ubytování a převezme klíče od pokoje.
 • Host má právo ubytovat se nejdříve v 15 hodin a nejpozději ve 22 hodin daného dne, není-li ubytovací doba sjednaná předem jinak.
 • Poslední den pobytu uvolní host pokoj nejpozději do 10 hodin, aby bylo možno uklidit prostory dalším hostům, není-li předem dohodnuto jinak.
 • V zimním období je host povinen dbát opatrnosti z hlediska nebezpečí úrazu padajícím sněhem ze střechy. Auta musí parkovat tak, aby je padající sníh a rampouchy nemohly poškodit.
 • Psi i jiná zvířata mohou být přítomna v prostorách penzionu jen s předchozím souhlasem provozovatele. Majitel psa je povinen na požádání předložit platný očkovací průkaz psa. Je zakázáno ponechávat zvíře na pokoji bez dozoru. Je zakázáno nechat zvířata ležet v posteli a v peřinách.
 • Host je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a s ubytováním spojené řádně; v těchto prostorách nesmí host bez souhlasu ubytovatele provádět žádné podstatné změny.
 • Host prohlašuje, že je povinen veškeré zjištěné závady v rekreačním objektu neprodleně nahlásit ubytovateli.
 • Host je povinen dbát všech platných nařízení o bezpečnostních předpisech a opatřeních s tím souvisejících a to zejména zákaz kouření a otevřeného ohně v celém objektu.
 • Za porušení zákazu kouření v prostorách určených pro ubytované si vyhrazujeme právo vystavit pokutu ve výši 500,- Kč.
 • V celém objektu se host přezouvá.
 • Host je povinen dbát na to, aby nebyl narušován veřejný pořádek a chránit majetek ubytovatele proti poškození a zcizení. Případné způsobné škody zaviněné svým nedbalostním chováním je povinen uhradit.
 • Při odchodu je host povinen uzavřít okna a uzamknout vchodové dveře objektu.
 • Po ukončení pobytu je host povinen poskytnutý objekt a příslušenství uvést do původního stavu.
 • Částka za závěrečný úklid je započítána do celkové ceny za ubytování. Hosté před odjezdem umyjí nádobí, svléknou ložní prádlo, umyjí ledničku, vynesou odpad a provedou základní úklid.
 • Prosíme hosty, aby třídili odpad a použili k tomu určené kontejnery na tříděný odpad před chatou (papír, plasty + kartony, sklo).
 • Při nadměrném znečištění pokojů, společných prostor nebo poškození jiného vybavení v interiéru či exteriéru Horské chaty Arnika, budou účtovány náklady spojené s uvedením daných prostor do původního stavu, minimálně však 300,- Kč.